ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยมีขั้นตอนและเงื่อนไขดังนี้

 • เมื่อลูกค้าต้องการคืนสินค้า สิ่งแรกที่ต้องทำคือแจ้งให้พนักงานกลาสอีสกู๊ดทราบ ผ่านช่องทางในหน้า "ติดต่อเรา" หรือ ช่องทางติดต่อในส่วนท้ายของหน้าเว็บ (โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ และเฟสบุ๊คแมสเซนเจอร์) โดยต้องแจ้งภายในไม่เกิน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
 • เมื่อทางบริษัทฯได้รับข้อมูลจากลูกค้าแล้ว เราจะแจ้งวิธีการจัดส่งสินค้าคืนมายังบริษัทฯ โดยค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน ขึ้นอยู่กับสาเหตุในการคืนสินค้าของลูกค้า
 • หากสินค้าที่บริษัทฯส่งมอบไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ผ่านการใช้งาน มีตำหนินอกเหนือมาตรฐาน หรือใช้งานไม่ได้ตามที่ระบุไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า (กรณีเหล่านี้ถือเป็นความผิดบริษัทฯ) ลูกค้าสามารถคืนสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการสินค้าทดแทนหรือต้องการให้บริษัทฯคืนเงินเต็มจำนวน
 • หากสินค้าที่บริษัทฯส่งมอบอยู่ในสภาพสมบูรณ์และเป็นไปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า หรือผู้ซื้อได้มีการนำสินค้าไปใช้งานแล้ว แต่สินค้ายังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทางบริษัทฯยินดีรับสินค้าคืนภายใน 7 วัน โดยผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน และส่งสินค้าใหม่ (ถ้ามี)
 • กรณีที่สินค้าถูกนำไปใช้งานที่ทำให้คุณสมบัติสินค้าไม่เหมือนใหม่อีกต่อไป ดัดแปลง ทำให้มีตำหนิ หรือติดตั้งโดยยึดกับผนังไปแล้ว บริษัทฯไม่สามารถรับคืนสินค้าดังกล่าวได้ โดยสินค้าบางชนิด อาจจะไม่สามารถคืนได้ด้วยข้อจำกัดของสินค้า ซึ่งจะมีการระบุไว้ในส่วน FAQ ในหน้ารายละเอียดสินค้านั้นๆ
 • บริษัท กลาสอีสกู๊ด จะแจ้งผลการขอคืนสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าแจ้งตัวแทนของบริษัทฯ กรณีที่สินค้าไม่สามารถคืนได้ เราจะชี้แจงเหตุผลและหาวิธีแก้ไขปัญหาต่อไปตามเหตุและผลอันสมควร โดยเราจะยึดความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
 • กรณีลูกค้าได้รับการแจ้งผลว่าสามารถขอเงินคืนได้ ทางเราจะดำเนินการคืนเงินภายใน 20 วัน โดยคืนเงินทางช่องทางที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงินให้กับเรา หรือหากลูกค้าชำระเงินสดหรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ทางเราจะคืนเงินให้กับลูกค้าโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อบัญชีของลูกค้า
 • ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากชำระเงินค่าสินค้า กรณีที่กลาสอีสกู๊ดได้รับแจ้งยกเลิกเกิน 24 ชั่วโมง ทางบริษัทฯจะตรวจสอบสถานะการผลิตงานและสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินบางส่วนกรณีที่สินค้าได้เริ่มการผลิตไปแล้ว หรือไม่คืนเงินในกรณีที่สินค้าได้ผลิตเสร็จแล้ว

การรับประกันสินค้า

สินค้าแต่ละรายการอาจมีเงื่อนไขการรับประกันแตกต่างกัน กรุณาศึกษาจากหัวข้อ "ประกันสินค้า" ในหน้ารายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

เมื่อมีการเคลมการรับประกันสินค้า บริษัท กลาสอีสกู๊ด จะดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาแก่ลูกค้า โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการดำเนินการดังนี้

 • หากลูกค้าต้องการเคลมการรับประกันสินค้า กรุณาติดต่อผ่านช่องทางติดต่อบริษัทฯที่ระบุในหน้า "ติดต่อเรา" หรือส่วนท้ายของเว็บ (โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ และเฟสบุ๊คแมสเซนเจอร์)
 • บริษัทฯได้มีการจัดทำคู่มือตรวจสอบคุณภาพสินค้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยกรณีมีงานเคลมเกิดขึ้น ทางบริษัทฯจะตรวจสอบว่าสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ และแจ้งผลกลับไปยังลูกค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่เราได้รับสินค้าหรือได้เข้าไปตรวจสอบสินค้า
 • กรณีที่บริษัทฯรับเคลมสินค้า บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่จะแก้ไขสินค้าเดิมให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า อย่างไรก็ไดี การแก้ไขหรือเปลี่ยนสินค้า จะต้องใช้เวลาไม่เกินระยะเวลามาตรฐานในการส่งมอบสินค้าตามที่ระบุไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า หากบริษัทฯไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ บริษัท กลาสอีสกู๊ด จะคืนเงินค่าสินค้าทดแทนให้แก่ลูกค้า โดยรับผิดชอบไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ลูกค้าซื้อไป
 • ระยะเวลาการรับประกันสินค้าเป็นไปตามที่ระบุในหัวข้อ "ประกันสินค้า" ในหน้ารายละเอียดสินค้า โดยนับจากวันที่ที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นต้นไป
 • คุณสามารถศึกษาเงื่อนไขการรับประกันเพิ่มเติมได้จากหน้า ประกันสินค้า page 

นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทาง www.glassisgood.co.th จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับการร้องเรียน

กลาสอีสกู๊ดจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม กลาสอีสกู๊ดจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมาได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

 • จดหมายทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในเมนูติดต่อเรา
 • จดหมายทาง E-mail: [email protected]
 • ส่งข้อความ Line@: @glassisgood

การระงับข้อพิพาทด้วยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง:

 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 • โทร: 02-547-5960 โทรสาร 02-547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce)
 • อีเมล์: [email protected] [email protected]
 • เว็บไซท์: www.dbd.go.th
TH